Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2017

maaartynnn

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo viawszystkodupa wszystkodupa
9482 3d8b
Reposted fromamatore amatore viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
Reposted fromtimetolove timetolove viawszystkodupa wszystkodupa
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
maaartynnn
maaartynnn
2743 4126
Reposted frombyheart byheart viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
Reposted frombluuu bluuu viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
9567 9837 500
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
maaartynnn
Reposted frombluuu bluuu viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
4871 cc72
maaartynnn
maaartynnn

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
maaartynnn
6468 5777
Reposted fromsavatage savatage viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
3232 e7ca
Reposted fromstylte stylte viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
1340 03e0
3247 75ac
Reposted fromunco unco viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl